Sluit
0 Menu

Je bent hier: HomeOver onsVoorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1. Aanduiding partijen

In deze voorwaarden wordt het bedrijf “Handelsonderneming Sjoerd de Boer” aangeduid als: Handelsonderneming Sjoerd de Boer. Hieronder vallen ook de aan Sjoerd de Boer gelieerde ondernemingen en webshop.

bouwmaterialenleverancier.nl 
Handelsondernemingsjoerddeboer.nl
MontageMarkt Grou
MontageMarkt
Gevelendakbeplating.nl

De andere partij wordt aangeduid als: wederpartij.

Identiteit Handelsonderneming Sjoerd de Boer

Vestiging en bezoekadres: Klif 2, 9001 XR Grou, Nederland
Telefoonnummer: 0566 840367
Bereikbaar: Van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@montagemarkt-grou.nl
KvK nummer 75951665
BTW nummer NL001462674B71
Voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 75951665 bij Kvk in Leeuwarden

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle van Handelsonderneming Sjoerd de Boer afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de webshop als ook op alle door Handelsonderneming Sjoerd de Boer gedane offertes en op alle door Handelsonderneming Sjoerd de Boer gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken alsmede op adviezen, het verrichten van diensten als ook op betalingen aan Handelsonderneming Sjoerd de Boer.
Afwijkende bedingen binden Handelsonderneming Sjoerd de Boer slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

2.2 Vertegenwoordigers van Handelsonderneming Sjoerd de Boer mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

2.3 Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Handelsonderneming Sjoerd de Boer niet aanvaard, tenzij zulks voor elk geval afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De voorwaarden zijn alleen van toepassing binnen Nederland, buiten Nederland wordt zonder telefonisch overleg vooraf niet geleverd.

2.5 Alle voorwaarden hebben ook betrekking op de aan Handelsonderneming Sjoerd de Boer gelieerde ondernemingen en webshops. Deze ondernemingen en webshops worden gelijk gesteld aan alles waar in de voorwaarden “Handelsonderneming Sjoerd de Boer” staat.

Artikel 3. Offertes

3.1 Handelsonderneming Sjoerd de Boer garandeert binnen de looptijd de prijzen zoals deze vermeld zijn in alle van Handelsonderneming Sjoerd de Boer afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de webshop. Onder looptijd wordt maximaal 2 maanden verstaan en in elk geval de in de betreffende offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de webshop genoemde termijn van geldigheid.
Deze garantie geldt niet in geval van wijziging van het BTW-tarief. In dat geval is Handelsonderneming Sjoerd de Boer gerechtigd de prijzen aan te passen.

3.2 De wederpartij is gerechtigd om, alleen bij verkoop via de webshop, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden onder de voorwaarde dat de goederen in goede staat, in originele verpakking, compleet, niet gemonteerd te zijn geweest en ongebruikt worden geretourneerd. De herroepingsrecht is niet mogelijk voor producten die door leverende partij tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de kopende c.q. wederpartij, die duidelijk van persoonlijke aard zijn, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die snel bederven of verouderen. Ruilingen en/of retourzendingen na de termijn van 7 werkdagen worden niet meer geaccepteerd. Alvorens retour wordt gezonden moet eerst Handelsonderneming Sjoerd de Boer door de wederpartij schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Indien Handelsonderneming Sjoerd de Boer de retourzending accepteert, zal zij, na retourontvangst een creditnota toezenden of een vervangend product beschikbaar stellen. De retourzending moet binnen drie werkdagen na melding van retournering bij Handelsonderneming Sjoerd de Boer in bezit zijn. Eventuele restitutie zal binnen 30 dagen plaatsvinden. De kosten van retourzending komen altijd ten laste van de wederpartij. Bij de categorie bouwmaterialen komen naast de kosten van retourzending ook de kosten van retourname voor rekening van afnemer. De kosten van retourname bouwmaterialen bedragen 30% van de totale prijs van geretourneerde materialen.

3.3 Door Handelsonderneming Sjoerd de Boer aan de wederpartij en door de wederpartij aan Handelsonderneming Sjoerd de Boer voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, adviezen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in catalogi, folders, circulaires, advertenties of prijslijsten (eventueel op webshop), hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien schriftelijk overeengekomen.

3.4 Alle rechten van de door of via Handelsonderneming Sjoerd de Boer tot stand gebrachte aanbiedingen, adviezen, berekeningen, modellen, artistieke of technische ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij Handelsonderneming Sjoerd de Boer of de ontwerper.

3.5 Door Handelsonderneming Sjoerd de Boer verstrekte aanbiedingen, adviezen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door of via Handelsonderneming Sjoerd de Boer tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van Handelsonderneming Sjoerd de Boer of de ontwerper en mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld dan wel op andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van Handelsonderneming Sjoerd de Boer of de ontwerper. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden als voornoemd, die hem in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.
Zoals in artikel 5 van deze voorwaarden is opgenomen zijn levertijden nimmer te beschouwen als definitieve termijnen maar als een indicatie.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 Bij totstandkoming van de overeenkomst heeft de wederpartij de keuze om te betalen via Ideal, vooraf op rekening, contante betaling bij afhalen . Na toestemming en alleen bij vaste handelspartners is betalen achteraf op rekening bij uitzondering eventueel mogelijk, alleen bij toestemming door Handelsonderneming Sjoerd de Boer.

4.2 Alle prijzen zijn franco, behoudens het hierna in 4.3 bepaalde.

4.3 Handelsonderneming Sjoerd de Boer is gerechtigd de kosten van aangetekende zendingen, rembourszendingen, export- en transportdocumenten, expreszendingen, transportkosten en dergelijke door te berekenen aan de wederpartij.

4.4 Door Handelsonderneming Sjoerd de Boer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende tarieven, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten, vracht- en expeditiekosten en andere dergelijke factoren.

4.5 Indien na de datum van de aanbieding dan wel de totstandkoming van de overeen komst in- of uitvoerrechten, belastingen dan wel al dan niet daarmee gelijk te stellen heffingen die van overheidswege worden vastgesteld wijzigingen ondergaan, is Handelsonderneming Sjoerd de Boer gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen in de webshop van Handelsonderneming Sjoerd de Boer inclusief BTW.

4.7 Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet. Overigens geldt dit niet voor het geval de wederpartij gebruik maakt van het recht om binnen 7 werkdagen na factuurdatum de overeenkomst te ontbinden.

4.8 Indien door Handelsonderneming Sjoerd de Boer in gedeelten wordt geleverd, is Handelsonderneming Sjoerd de Boer bevoegd per deellevering te factureren en is Handelsonderneming Sjoerd de Boer niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

4.9 Handelsonderneming Sjoerd de Boer is gerechtigd zaken onder rembours te leveren.

4.10 Indien aan twee of meer wederpartijen gezamenlijk wordt verkocht, is iedere wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

4.11 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Handelsonderneming Sjoerd de Boer geleden en te lijden schade.

4.12 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebreke stelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procent, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.Tevens is behoud Handelsonderneming Sjoerd de Boer het voorrecht om bestellingen of opdrachten tot uitleveringen per direct eenzijdig te annuleren.

4.13 Betalingen worden eerst afgeboekt op de kosten, rente en de oudste nog openstaan de facturen.

4.14 Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten in de Vrije prijs-wijzer neergelegde incassotarief.
4.15 Indien betaling niet op tijd op rekening staat van Handelsonderneming Sjoerd de Boer, behoud deze het recht om materiaal niet af te sturen ook is er een leverdag afgesproken. Wederpartij kan dan ook niet schade verhalen wegens te laat leveren.
4.16 Indien materiaal niet voorradig is behoud Handelsonderneming Sjoerd de Boer ten alller tijde het recht om bestellingen te annuleren, gevolgschade van geannuleerde bestellingen zijn dan ook nooit voor Handelsonderneming Sjoerd de Boer

Artikel 5. Levertijd

5.1 Handelsonderneming Sjoerd de Boer levert alle bestellingen op de dag die u heeft aangegeven op het bestelformulier. Indien deze dag niet haalbaar is neem Handelsonderneming Sjoerd de Boer contact met u op om een nader te bepalen datum af te spreken. Indien verkoper en koper geen gode leverdatum kunnen afspreken is wederpartij is gerechtigd om de bestelling kosteloos te annuleren.

5.2 Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Handelsonderneming Sjoerd de Boer  te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.

5.3 Indien de termijn van 7 werkdagen na factuurdatum is verstreken en de wederpartij blijft na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Handelsonderneming Sjoerd de Boer te harer keuze hetzij leveren op een door Handelsonderneming Sjoerd de Boer te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van Handelsonderneming Sjoerd de Boer op schadevergoeding.

5.4 Indien de wederpartij een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de wederpartij door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is Handelsonderneming Sjoerd de Boer bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek onherroepelijk is beslist.

5.5 Indien afspraak met handelsonderneming Sjoerd de Boer is gemaakt dat factuur betaald wordt op dezelfde dag als leverdatum en de goederen eerst kunt goedkeuren. Bent u als afnemer verplicht om betaling dan ook daadwerkelijk te doen. Het bedrag moet dan zichtbaar zijn op de rekening van Handelsonderneming Sjoerd de Boer of er dient een kopie afschrift te worden verzonden. Indien wederpartij zich niet aan deze afspraak behoud zal Handelsonderneming Sjoerd de Boer met een vrachtwagen komen om de goederen retour te halen. Starttarief van deze verrichtingen zijn € 350,- ex btw per uur vermeerderd met het tarief van de vrachtwagen van € 95.- ex btw  per uur vanaf magazijn Reduzum tot eind tijdstip magazijn Reduzum. Alle kosten zijn voor wederpartij en mag achteraf gefactureerd worden. Handelsonderneming Sjoerd de Boer zal u uiteraard hiervoor eerst berichten via de mail vooraf deze tot actie over gaat. Deze regeling is ook toepasbaar wanneer er misbruik wordt gemaakt van betalingsafspraken.

Artikel 6. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

6.1 Indien Handelsonderneming Sjoerd de Boer door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Handelsonderneming Sjoerd de Boer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Handelsonderneming Sjoerd de Boer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

6.2 Indien Handelsonderneming Sjoerd de Boer door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in 6.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Handelsonderneming Sjoerd de Boer door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 7. Levering en risico-overgang

7.1 De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.

7.2 De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd op het moment, waarop zij op het door de wederpartij aangegeven, dan wel overeenkomstig het in artikel 5 lid 3 vermelde bepaalde adres zijn gedeponeerd of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

7.3 Tenzij anders overeengekomen bepaalt Handelsonderneming Sjoerd de Boer de wijze van vervoer. Dit kan zijn afhalen vanaf hoofdfiliaal op afspraak, bezorging door onze bezorgbus, bezorging door een door ons ingeschakelde vrachtwagen, bezorging door een door ons ingeschakelde koerier, bezorging door TNT post, bezorging en plaatsing door een door ons ingeschakelde monteur.

7.4 Indien Handelsonderneming Sjoerd de Boer (een deel van) de zaken zelf vervoert dan wel omdat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen- voor eigen rekening en risico laat vervoeren, zijn de bepalingen van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op deze overeenkomst van toepassing.

7.5 Schade ten gevolge van het niet aanleveren van exportdocumenten door de vervoerder die door de wederpartij is aangewezen, komt voor rekening van de wederpartij; eventueel moet de wederpartij hiervoor Handelsonderneming Sjoerd de Boer vrijwaren.

7.6 De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval de wederpartij meent dat er sprake is van beschadiging, is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken, die vrachtbrief of pakbon eveneens onverwijld aan Handelsonderneming Sjoerd de Boer te verzenden en zich terstond met Handelsonderneming Sjoerd de Boer in verbinding te stellen teneinde Handelsonderneming Sjoerd de Boer te informeren. Dit binnen 24 uur na levering. Daarna heeft wederpartij geen rechten meer. Materiaal dat niet in de orginele verpakking meer zit, kan dan ook niet meer gereclameert worden.

7.7 Alle kosten die extra worden gemaakt door extra services van Handelsonderneming Sjoerd de Boer mogen achteraf in rekening worden gebracht zoals met kooiaap op speciale locatie lossen en met kraan goederen op verdieping plaatsen/voor raam houden. Extra kosten voor inhuren vervoer naar eilanden en alle kosten die extra worden gemaakt doordat er oponthoud op losadres is door busjes in de weg of andere oorzaken mag Handelsonderneming Sjoerd de Boer achteraf in rekening brengen. De extra uren worden afgerond per 30 min wachttijd of extra tijd. Handelsonderneming Sjoerd de Boer rekent voor vrachtauto + Kraan of kooiaap 90 euro per uur exclussief de btw.

7.8 Zie ook artikel 3.2 van deze voorwaarden

Artikel 8. Reclames

8.1 De afgeleverde zaken dienen door de wederpartij terstond na in ontvangstneming in ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid, juiste kwaliteit en op de staat van de verpakking. Indien de wederpartij te dezer zake wenst te reclameren dient dat binnen 24 uur kenbaar te maken d.m.v. een e-mail op het adres info@handelsondernemingsjoerddeboer.nl . Na deze periode kunnen deze klachten niet meer in behandeling worden genomen. Wederpartij behoort materialen in originele verpakkingen te behouden.

8.2 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door Handelsonderneming Sjoerd de Boer gedane of niet gedane leveringen of Handelsonderneming Sjoerd de Boer facturen, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht schriftelijk bij Handelsonderneming Sjoerd de Boer worden ingediend binnen 7 werkdagen nadat de zaken aan de wederpartij zijn afgeleverd dan wel de factuur is verzonden. Na afloop van de hiervoor bedoelde termijn is reclameren niet mogelijk.

8.3 De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen Handelsonderneming Sjoerd de Boer noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen de inspectie van leveringen door of vanwege Handelsonderneming Sjoerd de Boer.

8.4 Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd nadat de termijn van 7 werkdagen is verstreken en niet zonder dat de klachten schriftelijk zijn vermeld.

Artikel 9. Ontbinding

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.

9.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Handelsonderneming Sjoerd de Boer geleden en te lijden schade.

9.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Handelsonderneming Sjoerd de Boer gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Handelsonderneming Sjoerd de Boer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door Handelsonderneming Sjoerd de Boer geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Handelsonderneming Sjoerd de Boer geleden en nog te lijden schade.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering van Handelsonderneming Sjoerd de Boer met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding (inclusief rente) van Handelsonderneming Sjoerd de Boer wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Handelsonderneming Sjoerd de Boer zich de eigendom van alle geleverde zaken voor.

10.2 Handelsonderneming Sjoerd de Boer behoudt zich de eigendom van deze zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan Handelsonderneming Sjoerd de Boer verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke Handelsonderneming Sjoerd de Boer zaken of diensten heeft geleverd of zal leveren of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, danwel uit hoofde van een tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

10.3 De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan haar verplichtingen als bedoeld in 10.1 en 10.2 jegens Handelsonderneming Sjoerd de Boer heeft voldaan.

10.4 Voor toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Handelsonderneming Sjoerd de Boer, in de eerste plaats toegerekend op de door Handelsonderneming Sjoerd de Boer aan te wijzen verbintenis, waarvoor het in 10.1 en 10.2 genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege Handelsonderneming Sjoerd de Boer aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij Handelsonderneming Sjoerd de Boer schriftelijk anders bepaalt.

10.5 Zolang de eigendom van de door Handelsonderneming Sjoerd de Boer geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die eigendom zijn van Handelsonderneming Sjoerd de Boer, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht Handelsonderneming Sjoerd de Boer de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.

10.6 De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan Handelsonderneming Sjoerd de Boer te bevestigen.

10.7 Voorzover de afgeleverde zaken ingevolge het voorgaande eigendom zijn geworden van de wederpartij en Handelsonderneming Sjoerd de Boer vorderingen heeft op de wederpartij, behoudt Handelsonderneming Sjoerd de Boer zich een pandrecht voor tot zekerheid voor de voldoening van haar vorderingen.

Artikel 11. Doorverkoop, boetebeding en controle

11.1 Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen. De wederpartij is echter in afwijking van het in de voorgaande zin bepaalde- wel bevoegd de zaken door te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening tenzij Handelsonderneming Sjoerd de Boer hem schriftelijk anders bericht.

11.2 De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van Handelsonderneming Sjoerd de Boer een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag. Het een en ander laat onverlet het recht van Handelsonderneming Sjoerd de Boer op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

11.3 Handelsonderneming Sjoerd de Boer is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in artikel 11.1 bepaalde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid/garantie

12.1 De door Handelsonderneming Sjoerd de Boer geleverde producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Handelsonderneming Sjoerd de Boer geeft hierop een zelfde garantie en garantietermijn als de fabriek/leverancier op het betreffende product geeft. In elk geval is de garantietermijn nooit meer dan 1 jaar. Er zijn twee regelingen:

  1. Als er een defect optreedt binnen de garantieperiode: neem contact op via de mail. Geef uw adresgegevens en factuurnummer op en beschrijf wat het probleem is. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Het door ons geleverde product wordt door ons bij u afgehaald op een afgesproken tijdstip en zal indien mogelijk worden gerepareerd volgens de voorwaarden van de fabrikant. Ook wordt uw product weer keurig thuis bezorgd. De kosten hiervan zijn voor Handelsonderneming Sjoerd de Boer.
    2. Defect buiten de garantieperiode. Neem contact op via de mail. Geef uw adresgegevens en factuurnummer op en beschrijf wat het probleem is. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om het probleem op te lossen. Hier zijn drie mogelijkheden: 1. reparatie, u moet volledige kosten vervoer en reparatie betalen. 2. eventueel vanuit fabrikant zullen wij voor u een coulanceregeling proberen te bewerkstelligen. 3. Wij geven aan dat het product niet te repareren is. De retourkosten hiervan zijn niet voor Handelsonderneming Sjoerd de Boer maar voor de wederpartij.

12.2 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van Handelsonderneming Sjoerd de Boer, is Handelsonderneming Sjoerd de Boer niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover haar aansprakelijkheidsverzekeraar terzake uitkering doet.

12.3 Handelsonderneming Sjoerd de Boer is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, geleden door de weder partij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.

12.4 Indien de wederpartij Handelsonderneming Sjoerd de Boer aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Handelsonderneming Sjoerd de Boer eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, het een en ander in verhouding tot de aard van het product. Ieder door of via Handelsonderneming Sjoerd de Boer gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, gebruik of toepassing van de door Handelsonderneming Sjoerd de Boer geleverde zaken is geheel vrijblijvend. Handelsonderneming Sjoerd de Boer is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van het opvolgen van een dergelijk advies.

12.5 De wederpartij is gehouden Handelsonderneming Sjoerd de Boer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle jegens Handelsonderneming Sjoerd de Boer gerichte aanspraken (waaronder die tot schadevergoeding) welke derden ten laste van Handelsonderneming Sjoerd de Boer mochten maken, indien die aanspraken van derden zijn gebaseerd op (beweerde) schending van intellectuele of industriele eigendom door gebruik, op welke wijze ook, van tekeningen, gegevens, materialen, monsters, modellen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijze of aanwijzingen, alles in de ruimste zin des woords, welke door Handelsonderneming Sjoerd de Boer door of vanwege de wederpartij ter levering der zaken zijn verstrekt of voorgeschreven.

12.6 In alle gevallen waarin Handelsonderneming Sjoerd de Boer een beroep op de in het voorgaande bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van Handelsonderneming Sjoerd de Boer daarop eveneens een beroep doen, al was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

12.7 Handelsonderneming Sjoerd de Boer is nooit aansprakelijk voor zaak/letsel/vermogens/bedrijfsschade bij logistieke dienstverlening. Wanneer een bedrijf Handelsonderneming Sjoerd de Boer in gaat huren op gebied van logistieke dienstverlening komen alle risico’s bij het inlenende, dus de opdrachtgevende partij te liggen. Bij logistieke dienstverlening is Handelsonderneming Sjoerd de Boer nooit aansprakelijk, voor geen enkel risico.

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen en verrekening

13.1 Handelsonderneming Sjoerd de Boer is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de wederpartij over te dragen aan een met Handelsonderneming Sjoerd de Boer verbonden vennootschap, waartoe de wederpartij Handelsonderneming Sjoerd de Boer reeds nu voor alsdan toestemming verleent.

13.2 Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op Handelsonderneming Sjoerd de Boer dan wel op een met Handelsonderneming Sjoerd de Boer verbonden vennootschap te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Handelsonderneming Sjoerd de Boer.

13.3 Handelsonderneming Sjoerd de Boer is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij op Handelsonderneming Sjoer de Boer dan wel een met Handelsonderneming Sjoerd de Boer verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de wederpartij gekweten ten opzichte van Handelsonderneming Sjoerd de Boer respectievelijk zijn de betreffende vennootschappen gekweten ten opzichte van de wederpartij.

13.4 Handelsonderneming Sjoerd de Boer is te allen tijde gerechtigd bedragen door haar aan de wederpartij uit welke hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de wederpartij in plaats van aan deze te betalen aan een met Handelsonderneming Sjoer de Boer verbonden bedrijf, indien en voorzover de betreffende vennootschap enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de wederpartij, door welke betaling de vordering van die vennootschap op de wederpartij tot het gemeenschappelijk beloop van de vorderingen teniet gaat.

Artikel 14. Klachten en geschillen

14.1 Op alle met Handelsonderneming Sjoerd de Boer gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

14.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die, ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

14.3 Een consument, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aan gaat kunnen geschillen voorleggen aan de Stichting Webshop Keurmerk, A.Boersstraat 10, 1071 KX te Amsterdam

14.4 Klachten kunt u alleen mailen (dus niet bellen) naar info@montagemarkt-grou.nl o.v.v. van uw adresgegevens, factuurnummer en omschrijving van uw klacht. Wij zullen uw klacht binnen drie werkdagen in behandeling nemen en uiterst serieus behandelen. We proberen, indien mogelijk, binnen 10 werkdagen met een oplossing te komen.

14.5 Klachten als gevolg van transportbeschadigingen dient u binnen 24 uur te melden, daarna kunnen wij deze klachten niet meer in behandeling nemen.

14.6 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk of per mail te melden aan Handelsonderneming Sjoerd de Boer.

Artikel 15. Depot

Deze voorwaarden onder nummer zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Deze sturen wij u eventueel geheel kosteloos toe. Zij vervangen alle oudere voorwaarden.

Artikel 16. Juistheid gegevens

Handelsonderneming Sjoerd de Boer gaat uit van de juistheid van de door gebruiker van deze website aangeleverde gegevens en is niet verantwoordelijk voor het achterhouden van informatie en/of niet juist informeren door gebruiker.

Advies nodig?

Stuur een WhatsApp bericht
met jouw vraag en/of foto van
jouw probleem naar 06 33 05 94 60

Of bel het verkoopteam
0566 – 840 367

Openingstijden

Maandag 08:00 – 17:00
Dinsdag 08:00 – 17:00
Woensdag 08:00 – 17:00
Donderdag 08:00 – 17:00
Vrijdag 08:00 – 17:00
Zaterdag 09:30 – 12:00
Zondag Gesloten